Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website TaxiNL.nl

1 Definities

TaxiNL: Een dienstverlenend internetplatform van TNL Veilingen. TaxiNL brengt vraag en aanbod in de taximarkt bij elkaar door middel van het aanbieden van veilingdiensten.
TaxiNL.nl: Website waar reizigers en taxibedrijven zich als lid kunnen registreren en daardoor toegang verkrijgen tot de veilingdiensten van TaxiNL, waarmee online en vrijblijvend door reiziger een taxirit kan worden aangevraagd en waarop door taxibedrijf op de gevraagde taxirit kan worden geboden.
Taxibedrijf: Bedrijf actief in de markt voor het taxivervoer die door en na inschrijving als lid op TaxiNL.nl deelneemt aan het platform TaxiNL en daarbij zijn specifieke bedrijfsgegevens heeft vermeld op TaxiNL om te kunnen bieden op een door reiziger aangevraagde rit en/of om rechtstreeks te kunnen worden geselecteerd en beoordeeld door reizigers op TaxiNL. Taxibedrijf verklaart door de inschrijving als lid op TaxiNL.nl, dat hij voldoet aan alle (wettelijke) eisen met betrekking tot het personenvervoer met personenauto’s in Nederland.
Reiziger: Consument die door en na inschrijving als lid op TaxiNL.nl, toegang heeft tot de applicaties van TaxiNL, waarmee online en tegen een variabele prijs vrijblijvend een taxi kan worden gevraagd, en uitgezocht op basis van de anonieme biedingen van taxibedrijf cq. rechtstreeks kan worden geboekt uit een lijst van de deelnemende taxibedrijven.

2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van TaxiNL op TaxiNL.nl door taxibedrijf en reiziger en op de als gevolg van die toegang en dat gebruik tot stand gekomen afspraken tussen reiziger en taxibedrijf en de uitvoering en ( financiële) afhandeling daarvan.

3 TaxiNL

1. Het is uitdrukkelijk verboden TaxiNL te gebruiken op een andere wijze dan is beschreven op TaxiNL.nl.
2. Door zich in te schrijven als lid verklaart reiziger handelingsbekwaam( zoals niet minderjarig en niet onder toezicht) te zijn met betrekking tot het maken van afspraken over diensten die met behulp van TaxiNL tot stand komen
3. Reiziger is er voor verantwoordelijk dat de omschrijving van de door hem gevraagde taxirit overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is. Indien de omschrijving niet volledig of onjuist is of blijkt te zijn, kan taxibedrijf de uitvoering alsnog weigeren, of een toeslag rekenen.
4. Taxibedrijf is er voor verantwoordelijk dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is of blijkt te zijn. De prijs van het bod is altijd inclusief de geldende BTW.
5. TaxiNL is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die worden aangeboden door taxibedrijf, noch is TaxiNL op enige wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden aangeboden door taxibedrijf. Als echter blijkt dat taxibedrijf in gebreke is gebleven bij de uitvoering van een taxirit die met gebruik van TaxiNL tot stand is gekomen, volgt uitsluiting van taxibedrijf van het gebruik van TaxiNL, zonder dat recht bestaat op teruggave van al door taxibedrijf voldaan abonnementsgeld.
6. Taxibedrijf en reiziger zijn zelf en in een rechtstreekse relatie tot elkaar verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en afhandeling van de met gebruik van TaxiNL tussen hen tot stand gekomen overeenkomst. TaxiNL vervult uitsluitend een bemiddelende rol als platform bij het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van taxiritten.
7. Als taxibedrijf biedt op een door een reiziger aangevraagde taxirit die aansluit op een voorafgaand vervoermiddel, zoals vanaf een vliegveld, treinstation, busstation of scheepsterminal, zal taxibedrijf bij het bod duidelijk en ondubbelzinnig aangeven welke voorwaarden taxibedrijf hanteert ten aanzien van vertraging met het betreffende vervoermiddel die buiten de macht van reiziger ontstaat en zorgt voor vertraging in de aankomst op de betreffende locatie.
8. Als taxibedrijf de overeengekomen dienst niet kan leveren, anders dan door overmacht, dient hij, naast het onverwijld inlichten van reiziger, te zorgen voor vervangend vervoer, met minimaal een gelijkwaardig voertuig dan in de bieding is aangeboden.
9. Het niet nakomen van de met behulp van TaxiNL tot stand gekomen overeenkomst door taxibedrijf en/of reiziger, zonder de andere partij daarover zo snel als redelijkerwijs mogelijk, of in het geheel niet, in kennis te stellen, zal leiden tot uitsluiting van het gebruik door het taxibedrijf en/of de reiziger van TaxiNL. Klachten over wat is gesteld in de vorige zin dienen zo snel mogelijk, onder vermelding van het betreffende ritnummer aan TaxiNL meegedeeld te worden middels het contactformulier, zodat TaxiNL ook de mogelijkheid heeft te kunnen handelen zoals omschreven in de vorige zin.
10. Annulering van de met gebruik van TaxiNL tot stand gekomen taxirit door reiziger kan alleen plaats vinden in overeenstemming met de voorwaarden van taxibedrijf maar, in het geval dat taxibedrijf geen voorwaarden heeft gesteld, in ieder geval met inachtneming van een redelijke termijn( minimaal 1 uur voor aanvang van de taxirit) en op een manier dat reiziger zeker weet dat de betreffende annulering ook daadwerkelijk door taxibedrijf is ontvangen. Annulering door reiziger van een taxirit in strijd met het voorgaande, zoals op het moment dat taxibedrijf reeds onderweg is of aanwezig is op de tussen reiziger en taxibedrijf afgesproken locatie, of het in het geheel niet aanwezig zijn op de afgesproken locatie zonder dat reiziger taxibedrijf hiervan in kennis heeft gesteld, heeft, naast eventuele schadevergoeding aan taxibedrijf, voor reiziger uitsluiting van het verdere gebruik van TaxiNL tot gevolg.


4 Aansprakelijkheid

1. TaxiNL vervult slechts een bemiddelende rol als platform bij het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van taxiritten. TaxiNL sluit daarom iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, die mocht ontstaan bij reiziger, taxibedrijf en/of derden bij of met de uitvoering van de overeenkomst die tot stand is gekomen met gebruikmaking van TaxiNL.
2. TaxiNL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan bij reiziger, taxibedrijf en/of derden door en/of voorvloeiend uit het gebruik van TaxiNL.
3. TaxiNL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit handelingen van derden, de onmogelijkheid om TaxiNL te gebruiken, onrechtmatig gebruik van TaxiNL door derden en/of handelingen van derden nadat een ritopdracht met gebruikmaking van TaxiNL tot stand is gekomen.
4. TaxiNL is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.
5. De aansprakelijkheid van TaxiNL voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van ritopdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening van TaxiNL.
6. TaxiNL is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TaxiNL of haar ondergeschikten met betrekking tot TaxiNL.
 

5 Uitsluiting

1.TaxiNL behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van TaxiNL, indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en de onderhavige algemene voorwaarden, onverminderd het recht van TaxiNL om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
2. TaxiNL behoudt zich te allen tijde het recht voor om een gebruiker uit te sluiten van het gebruik van TaxiNL indien deze verwikkeld is in geschillen met een of meerdere ander gebruikers naar aanleiding van het met gebruik van TaxiNL tot stad gekomen afspraken over taxiritten en/of er naar de beoordeling van TaxiNL negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van een gebruiker van TaxiNL die de belangen( goede naam) van TaxiNL naar de beoordeling van TaxiNL schaden of kunnen schaden.


6  Verwijzingen

TaxiNL bevat verwijzingen naar websites van derden. TaxiNL heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Gebruik van deze websites door gebruikers van TaxiNL is te allen tijde geheel voor eigen verantwoording.


7 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van TaxiNL, waaronder in ieder geval begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten exclusief en uitsluitend bij TaxiNL, respectievelijk haar licentiegevers.
2. De intellectuelen eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens die taxibedrijf op haar presentatiepagina ter inzage heeft geplaatst berusten exclusief en uitsluitend bij taxibedrijf.
3. Het is uitdrukkelijk verboden om de in lid 1 en 2 van dit artikel vermelde gegevens op welke wijze dan ook te verveelvoudigen en/of ter beschikking te stellen van derden behoudens het downloaden en bekijken van TaxiNL voor eigen privé gebruik.
 

8 Privacy

1. TaxiNL legt slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van TaxiNL en die door reizigers worden ingevuld voor het gebruik maken van TaxiNL in haar database vast. Reiziger verklaart zich hiermee bij het aanmelden als lid, door zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden, nadrukkelijk akkoord.
2. Indien door reiziger en/of taxibedrijf gebruik wordt gemaakt van TaxiNL dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam / adres / woon(vestigings)plaatsgegevens, en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Reiziger en/of taxibedrijf garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enigerlei wijze gebruik te maken van TaxiNL.
3. Door aanmelding als lid en bij gebruikmaking van TaxiNL verklaart reiziger en/of taxibedrijf zich nadrukkelijk akkoord dat persoonsgegevens naast bij het tot stand komen van ritopdrachten en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, worden gebruikt voor toezending van een eventuele nieuwsbrief betreffende TaxiNL. Bij de eerste ontvangst van een nieuwsbrief, kan reiziger/taxibedrijf aangeven of hij deze nieuwsbrief in de toekomst nog wil ontvangen. Persoonsgegevens zullen door TaxiNL niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behoudens indien TaxiNL tot deze verstrekking wordt gedwongen door enig wettelijk opsporingsapparaat of een anderszins bevoegde instantie.
4. Het is taxibedrijf en reiziger onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens hem ter kennis gekomen als gevolg van het tot stand komen van een ritopdracht te verwerken en/of gebruiken voor enig ander doel dan het afhandelen van een overeengekomen ritopdracht.
5. Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in lid 4 van dit artikel verbeurt de overtreder aan TaxiNL, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000, - (zegge tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van TaxiNL op vergoeding van geleden schade.
6. Het door reiziger aan TaxiNL verstrekte e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor de ritbevestiging en andere correspondentie  voor, tijdens en na de veilingprocedure met betrekking tot de veiling . Het door taxibedrijf aan TaxiNL verstrekte e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor de ritbevestiging en andere correspondentie  voor, tijdens en na de veilingprocedure met betrekking tot de veiling en bovendien voor het toezenden van de factuur.

9 Beveiliging/beschikbaarheid

1. TaxiNL spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.
2. TaxiNL spant zich naar alle redelijkheid in het platform 24 uur per dag beschikbaar te houden voor de gebruikers en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Mocht ondanks deze inspanningen TaxiNL, (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, is TaxiNL daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk nog is TaxiNL gehouden tot vergoeding van welke schade dan ook geleden door de gebruikers als gevolg van dit deze ( tijdelijke) onbeschikbaarheid.

10 Factuur/betalingopzegging

1. TaxiNL verstuurd aan taxibedrijf iedere maand, aan het begin van de maand voorafgaand aan die maand een factuur voor het door taxibedrijf als gevolg van de inschrijving als lid van TaxiNL verschuldigde abonnementsgeld voor die periode, tenzij met taxibedrijf een langere abonnementsperiode en betaalperiode is overeengekomen.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door taxibedrijf te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening.
3. Indien taxibedrijf in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is hij van rechtswege in verzuim en heeft TaxiNL, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag taxibedrijf de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de verdere rechten die taxibedrijf heeft. Tevens is taxibedrijf in dat geval buitengerechtelijke incassokosten, gesteld op 15% van het openstaand saldo, verschuldigd.
4. Alle door taxibedrijf te verrichten betalingen aan TaxiNL strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door TaxiNL gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
5. Indien taxibedrijf in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is TaxiNL bovendien gerechtigd, zonder sommatie of in gebreke stelling taxibedrijf uit te sluiten van het verdere gebruik van TaxiNL.
6 Opzegging door taxibedrijf van het abonnement kan telkens plaatsvinden tenminste 1 week voorafgaand aan het einde van iedere maand en indien een andere abonnementsperiode is afgesproken tenminste 1 week voorafgaand aan het einde van deze periode.
7. Bij beëindiging van het abonnement door taxibedrijf zal door TaxiNL geen teruggaaf van abonnementsgeld plaatsvinden.

11 Diversen

1. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
2. In aanvulling op deze algemene voorwaarden kan taxibedrijf voorwaarden hanteren die voor reiziger van toepassing zijn bij het aangaan van een afspraak over een door reiziger aangevraagde rit met gebruikmaking van TaxiNL.
3.In geval van strijdigheid van( bepalingen van) deze algemene voorwaarden met eventuele ( bepalingen van) algemene voorwaarden die taxibedrijf hanteert, zijn de (bepalingen van ) algemene voorwaarden van TaxiNL van toepassing.

12 Toepasselijk recht/geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van TaxiNL.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit het gebruik van TaxiNL.nl of deze algemene voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter.
3. Geschillen tussen reiziger en taxibedrijf inzake de (potentiële) overeenkomst ontstaan tussen hen als gevolg van het gebruik van TaxiNL is uitsluitend een geschil tussen reiziger en taxibedrijf. TaxiNL is uitdrukkelijk geen partij in een dergelijk geschil.


13 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn op 10-6-2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam te Rotterdam onder nummer 24479893.